REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DIAMOND

I. Postanowienia ogólne

$1. Definicje

1.1. Sprzedawca - DIAMOND S.C. ul. Powsińska 106, 02-903 Warszawa, NIP: 521-33-12-571, REGON: 015860314
1.2. Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
1.3. Towar - książki na temat metody Pilates.
1.4 Transakcja - procedura złożenia zamówienia, jego wyceny, akceptacji wyceny i zapłaty za towar.

II. Zamówienie

$1. Metody składania zamówień

1.1. Zamówienia można składać za pomocą formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego i po naciśnięcie przycisku "Wyślij". Zamówienie zostanie uznane za złożone tylko w sytuacji wyświetlenia komunikatu o powodzeniu wysłania.

$2. Dane osobowe

2.1. Dane podane przez Kupującego podlegają ochronie danych osobowych. 
2.2. Dane osobowe Kupującego są wykorzystywane tylko do realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom lub podmiotom trzecim. 
2.3. Aby zamówienie mogło być zrealizowane Kupujący musi podać zgodnie ze stanem faktycznym następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy (w sytuacji gdy Kupującym jest firma), adres zawierający nazwę ulicy, numer domu i mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości, telefon kontaktowy, e-mail, który jest podstawowym sposobem kontaktu z Kupującym.
2.4. W przypadku gdy Kupujący poda  dane niepełne lub niezgodne ze stanem rzeczywistym, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

$3. Zapłata za zamówienie

3.1. Realizacja zapłaty za złożone zamówienie detaliczne może się odbyć za pomocą przelewu bankowego na konto nr: 11 1050 1025 1000 0022 8561 1279 (realizacja przed wysyłką towaru).
3.2. Koszty przelewu ponosi Kupujący.

$4. Procedura realizacji zamówienia

4.1. Dla zamówienia złożonego metodą określoną w $1 oraz przy sposobie zapłaty przelewem, procedura realizacji zamówienia wygląda następująco: 
· poprawne wypełnienie i wysłanie formularza z wyszczególnionymi towarami wraz z podaną ich ilością, 
· potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę,
· realizacja przelewu przez Kupującego,
· wysyłka zamówionego towaru przez Sprzedawcę.

$5. Czas realizacji zamówienia
5.1. Informacja o czasie realizacji zamówienia przesyłana jest Kupującemu w mailowym potwierdzeniu otrzymania zamówienia.

III. Reklamacje

$1. Złożenie reklamacji

1.1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy towar jest niezgodny z zamówieniem lub posiada istotne wady, które umniejszają jego wartość użytkową.
1.2. Kupujący powinien najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki z zamówionym towarem powiadomić Sprzedającego o wadach towaru.
1.3. Reklamacja powinna być złożona poprzez wysłanie maila na adres: studio@diamondpilates.pl. Mail powinien zawierać informacje o Kupującym, numerze zamówienia oraz opis napotkanych wad.

IV. Postanowienia końcowe

$1. Zmiany regulaminu

1.1. Sprzedawca ma prawo do zmiany regulaminu. 
1.2. Obowiązuje regulamin, który był dostępny na stronach Sprzedawcy w momencie zawarcia transakcji sprzedaży.